Đại lý Gefran Vietnam, Gefran Vietnam,GTS-15/24-D-0

Đại lý Gefran Vietnam, Gefran Vietnam,GTS-15/24-D-0

F000116 GTS-15/24-D-0 15A-230Vac (15A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000117 GTS-15/48-D-0 15A-480Vac (15A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061582 GTS-15/60-D-0 15A-600Vac (15A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
25 Ampere
F000120 GTS-25/24-D-0 25A-230Vac (25A a 40°C; voltage range  24…280Vac)
F000121 GTS-25/48-D-0 25A-480Vac (25A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061583 GTS-25/60-D-0 25A-600Vac (25A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
40 Ampere
F000124 GTS-40/24-D-0 40A-230Vac (40A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000125 GTS-40/48-D-0 40A-480Vac (40A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061584 GTS-40/60-D-0 40A-600Vac (40A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
50 Ampere
F023535 GTS-50/24-D-0 50A-230Vac (50A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000127 GTS-50/48-D-0 50A-480Vac (50A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061342 GTS-50/60-D-0 50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
60 Ampere
F023536 GTS-60/24-D-0 60A-230Vac (60A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000129 GTS-60/48-D-0 60A-480Vac (60A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061587 GTS-60/60-D-0 60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
75 Ampere
F023537 GTS-75/24-D-0 75A-230Vac (75A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F023538 GTS-75/48-D-0 75A-480Vac (75A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061589 GTS-75/60-D-0 75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
90 Ampere
F023539 GTS-90/24-D-0 90A-230Vac (90A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000131 GTS-90/48-D-0 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061592 GTS-90/60-D-0 90A-600Vac (90A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
120 Ampere
F023540 GTS-120/24-D-0 VEN91 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 115Vac
F023541 GTS-120/24-D-0  VEN90 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 230Vac
F023542 GTS-120/24-D-0  VEN92   (*) 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 24Vdc
F000133 GTS-120/48-D-0 VEN91 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 115Vac
F000135 GTS-120/48-D-0  VEN90 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p. s. 230Vac
F022825 GTS-120/48-D-0  VEN92   (*) 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 24Vdc
F061620 GTS-120/60-D-0 VEN91 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac
F061622 GTS-120/60-D-0  VEN90 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac
15 Ampere
F061593 GTS-15/24-A-0 15A-230Vac (15A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F060683 GTS-15/48-A-0 15A-480Vac (15A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061595 GTS-15/60-A-0 15A-600Vac (15A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
25 Ampere
F061596 GTS-25/24-A-0 25A-230Vac (25A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F061336 GTS-25/48-A-0 25A-480Vac (25A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061343 GTS-25/60-A-0 25A-600Vac (25A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
40 Ampere
F061599 GTS-40/24-A-0 40A-230Vac (40A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F060684 GTS-40/48-A-0 40A-480Vac (40A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F060685 GTS-40/60-A-0 40A-600Vac (40A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
50 Ampere
F061602 GTS-50/24-A-0 50A-230Vac (50A a 40°C; voltage  range 24…280Vac)
F060686 GTS-50/48-A-0 50A-480Vac (50A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F060687 GTS-50/60-A-0 50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
F061605 GTS-50/60-A-1 50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure alarm with isolated contact  ( NO )
60 Ampere
F061606 GTS-60/24-A-0 60A-230Vac (60A a 40°C;voltage  range 24…280Vac)
F061337 GTS-60/48-A-0 60A-480Vac (60A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061344 GTS-60/60-A-0 60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
F061609 GTS-60/60-A-1 60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
75 Ampere
F061610 GTS-75/24-A-0 75A-230Vac (75A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F061338 GTS-75/48-A-0 75A-480Vac (75A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061612 GTS-75/60-A-0 75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
F061613 GTS-75/60-A-1 75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
90 Ampere
F061614 GTS-90/24-A-0 90A-230Vac (90A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F061339 GTS-90/48-A-0 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F066271 GTS-90/48-A-1 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24…530Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
F061616 GTS-90/60-A-0 90A-600Vac (90A a 40°C;voltage  range 24…660Vac)
F061617 GTS-90/60-A-1 90A-600Vac (90A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure alarm with isolated contact  ( NO )
120 Ampere
F061618 GTS-120/24-A-0 VEN91 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 115Vac
F061619 GTS-120/24-A-0  VEN90 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 230Vac
F061341 GTS-120/48-A-0 VEN91 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 115Vac
F061340 GTS-120/48-A-0  VEN90 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 230Vac
F069321 GTS-120/48-A-1-VEN90 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 230Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)
F061626 GTS-120/60-A-0 VEN91 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac
F061627 GTS-120/60-A-1 VEN91 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)
F061628 GTS-120/60-A-0  VEN90 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac
F061629 GTS-120/60-A-1 VEN90 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)

Xem thêm sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.