Nidec Avtron Vietnam, đại lý Nidec Avtron Vietnam

Nidec Avtron Vietnam, đại lý Nidec Avtron Vietnam

No. Item Series tên tiếng việt Vietnam Brand
1 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN29BA Động cơ DC NidecVietnam
2 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN29BB Động cơ DC NidecVietnam
3 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN29BB Động cơ DC NidecVietnam
4 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37BB Động cơ DC NidecVietnam
5 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37HB Động cơ DC NidecVietnam
6 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37JB Động cơ DC NidecVietnam
7 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37KA Động cơ DC NidecVietnam
8 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37KB Động cơ DC NidecVietnam
9 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37SA Động cơ DC NidecVietnam
10 Small-size and precision motors Brushed DC motors DMN37SB Động cơ DC NidecVietnam
11 Small-size and precision motors Brushless DC motors Automotive engine cooling motor Động cơ DC NidecVietnam
12 Small-size and precision motors Brushless DC motors Smart_10S series Động cơ DC NidecVietnam
13 Small-size and precision motors Brushless DC motors CMC_13H series Động cơ DC NidecVietnam
14 Small-size and precision motors Brushless DC motors Smart_17S series Động cơ DC NidecVietnam
15 Small-size and precision motors Brushless DC motors HH [20C、18C] Động cơ DC NidecVietnam
16 Small-size and precision motors Brushless DC motors Smart_20N series Động cơ DC NidecVietnam
17 Small-size and precision motors Brushless DC motors CMC_22H series Động cơ DC NidecVietnam
18 Small-size and precision motors Brushless DC motors CMC_24H series Động cơ DC NidecVietnam
19 Small-size and precision motors Brushless DC motors CMC_27H series Động cơ DC NidecVietnam
20 Small-size and precision motors Brushless DC motors Smart_28S series Động cơ DC NidecVietnam
21 Small-size and precision motors Brushless DC motors 35R series Động cơ DC NidecVietnam
22 Small-size and precision motors Brushless DC motors 42F series Động cơ DC NidecVietnam
23 Small-size and precision motors Brushless DC motors 42M series Động cơ DC NidecVietnam
24 Small-size and precision motors Brushless DC motors 48F series Động cơ DC NidecVietnam
25 Small-size and precision motors Brushless DC motors 48M series Động cơ DC NidecVietnam
26 Small-size and precision motors Brushless DC motors 55R series Động cơ DC NidecVietnam
27 Small-size and precision motors Brushless DC motors Automotive ABS Động cơ DC NidecVietnam
28 Small-size and precision motors Brushless DC motors Automotive EPS Động cơ DC NidecVietnam
29 Small-size and precision motors Brushless DC motors BL-H series Động cơ DC NidecVietnam
30 Small-size and precision motors Brushless DC motors Automotive seat adjuster Động cơ DC NidecVietnam
31 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6PE40H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
32 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6PE40N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
33 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6PF20H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
34 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6PE40N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
35 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6PF20N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
36 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6S20-D3 Động cơ DC NidecVietnam
37 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6S20H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
38 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6S40-D3 Động cơ DC NidecVietnam
39 Small-size and precision motors Brushless DC motors FH6S40H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
40 Small-size and precision motors Brushless DC motors FP8S15 Động cơ DC NidecVietnam
41 Small-size and precision motors Brushless DC motors FP8S25 Động cơ DC NidecVietnam
42 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY6PF6N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
43 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY6S6-D3 Động cơ DC NidecVietnam
44 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY8PF15N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
45 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY8PF25H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
46 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY8PF25N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
47 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY8S15-D3 Động cơ DC NidecVietnam
48 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY8S25-D3 Động cơ DC NidecVietnam
49 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY8S25H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
50 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY9PF40H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
51 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY9PF40N-D3 Động cơ DC NidecVietnam
52 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY9S40-D3 Động cơ DC NidecVietnam
53 Small-size and precision motors Brushless DC motors FY9S40H-D3 Động cơ DC NidecVietnam
54 Small-size and precision motors Geared motors HG16 series 12V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
55 Small-size and precision motors Geared motors HG16 series 24V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
56 Small-size and precision motors Geared motors HG16 series 6V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
57 Small-size and precision motors Geared motors HG37 series 12V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
58 Small-size and precision motors Geared motors HG37 series 24V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
59 Small-size and precision motors Geared motors LA12BG-015 series Động cơ giảm tốc NidecVietnam
60 Small-size and precision motors Geared motors LB16MG series 12V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
61 Small-size and precision motors Geared motors LB16MG series 6V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
62 Small-size and precision motors Geared motors LS16MG series 12V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
63 Small-size and precision motors Geared motors LS16MG series 24V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
64 Small-size and precision motors Geared motors MG16B series 12V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
65 Small-size and precision motors Geared motors MG16B series 24V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
66 Small-size and precision motors Geared motors MG16B series 6V Động cơ giảm tốc NidecVietnam
67 Small-size and precision motors Coreless motors LS12-003(1) Động cơ không lõi NidecVietnam
68 Small-size and precision motors Coreless motors LS12-003(2) Động cơ không lõi NidecVietnam
69 Small-size and precision motors Coreless motors LS12-004 Động cơ không lõi NidecVietnam
70 Small-size and precision motors Coreless motors LS8-001 Động cơ không lõi NidecVietnam
71 Small-size and precision motors Geared motor MOAB Động cơ giảm tốc NidecVietnam
72 Small-size and precision motors Geared motor MOAC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
73 Small-size and precision motors Geared motor MOAD Động cơ giảm tốc NidecVietnam
74 Small-size and precision motors Geared motor MOAH Động cơ giảm tốc NidecVietnam
75 Small-size and precision motors Geared motor MOAJ Động cơ giảm tốc NidecVietnam
76 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z10M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
77 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z10MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
78 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z15MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
79 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z2M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
80 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z2MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
81 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z30M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
82 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z30MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
83 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z3M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
84 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z3MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
85 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z4M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
86 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z4MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
87 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z5M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
88 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z5MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
89 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z60MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
90 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z6M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
91 Small-size and precision motors Geared motor D12 5Z6MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
92 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z10M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
93 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z10MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
94 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z15M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
95 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z15MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
96 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z1M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
97 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z1MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
98 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z2M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
99 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z2MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
100 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z30M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
101 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z30MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
102 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z3M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
103 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z3MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
104 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z4M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
105 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z4MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
106 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z5M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
107 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z5MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
108 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z60M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
109 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z60MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
110 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z6M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
111 Small-size and precision motors Geared motor D12 6Z6MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
112 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z10M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
113 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z10MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
114 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z15M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
115 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z15MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
116 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z1M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
117 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z1MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
118 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z2M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
119 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z2MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
120 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z30M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
121 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z30MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
122 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z3M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
123 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z3MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
124 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z4M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
125 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z4MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
126 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z5M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
127 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z5MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
128 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z60M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
129 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z60MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
130 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z6M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
131 Small-size and precision motors Geared motor D5N5Z6MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
132 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z10M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
133 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z10MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
134 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z15M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
135 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z15MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
136 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z1M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
137 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z1MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
138 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z2M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
139 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z2MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
140 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z30M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
141 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z30MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
142 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z3M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
143 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z3MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
144 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z4M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
145 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z4MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
146 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z5M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
147 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z5MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
148 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z60M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
149 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z60MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
150 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z6M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
151 Small-size and precision motors Geared motor D5N6Z6MC Động cơ giảm tốc NidecVietnam
152 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z10M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
153 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z15M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
154 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z1M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
155 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z20M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
156 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z24M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
157 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z2M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
158 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z30M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
159 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z3M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
160 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z4M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
161 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z5M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
162 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z60M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
163 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z6M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
164 Small-size and precision motors Geared motor SR1G5Z8M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
165 Small-size and precision motors Geared motor SR1G6Z10M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
166 Small-size and precision motors Geared motor SR1G6Z15M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
167 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z40M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
168 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z50M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
169 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z60M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
170 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z99M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
171 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z15M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
172 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z20M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
173 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z30M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
174 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z40M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
175 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z50M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
176 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z60M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
177 Small-size and precision motors Geared motor SR6G5Z99M Động cơ giảm tốc NidecVietnam
178 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSAT Động cơ kiểu PM NidecVietnam
179 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSAW-MSAWA Động cơ kiểu PM NidecVietnam
180 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSBPC Động cơ kiểu PM NidecVietnam
181 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSBU Động cơ kiểu PM NidecVietnam
182 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSBV Động cơ kiểu PM NidecVietnam
183 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSCA Động cơ kiểu PM NidecVietnam
184 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSCRB Động cơ kiểu PM NidecVietnam
185 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSCT-MSCTS Động cơ kiểu PM NidecVietnam
186 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSCV Động cơ kiểu PM NidecVietnam
187 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSDN Động cơ kiểu PM NidecVietnam
188 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSDP Động cơ kiểu PM NidecVietnam
189 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSDU Động cơ kiểu PM NidecVietnam
190 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSEU Động cơ kiểu PM NidecVietnam
191 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSEV Động cơ kiểu PM NidecVietnam
192 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSFBC Động cơ kiểu PM NidecVietnam
193 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSFJC Động cơ kiểu PM NidecVietnam
194 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSGB Động cơ kiểu PM NidecVietnam
195 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MDGN Động cơ kiểu PM NidecVietnam
196 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSHR Động cơ kiểu PM NidecVietnam
197 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSJS Động cơ kiểu PM NidecVietnam
198 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSKPC Động cơ kiểu PM NidecVietnam
199 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSKR Động cơ kiểu PM NidecVietnam
200 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSKS Động cơ kiểu PM NidecVietnam
201 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSKW Động cơ kiểu PM NidecVietnam
202 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSLR Động cơ kiểu PM NidecVietnam
203 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSLT Động cơ kiểu PM NidecVietnam
204 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSMR Động cơ kiểu PM NidecVietnam
205 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSMW Động cơ kiểu PM NidecVietnam
206 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSRPC Động cơ kiểu PM NidecVietnam
207 Small-size and precision motors PM-type stepping motor MSXB Động cơ kiểu PM NidecVietnam
208 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/10 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
209 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/100 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
210 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/125 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
211 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/150 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
212 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/20 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
213 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/200 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
214 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/25 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
215 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/40 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
216 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/50 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
217 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/60 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
218 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/600 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
219 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V1/75 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
220 Small-size and precision motors PM-type stepping motor KP4P15G12V3/25 Động cơ kiểu PM NidecVietnam
221 Small-size and precision motors DC axial fan C80V-AJ Quạt hướng trục DC NidecVietnam
222 Small-size and precision motors DC axial fan D02X (CX) Quạt hướng trục DC NidecVietnam
223 Small-size and precision motors DC axial fan D03X (CX) Quạt hướng trục DC NidecVietnam
224 Small-size and precision motors DC axial fan D04R (EX) Quạt hướng trục DC NidecVietnam
225 Small-size and precision motors DC axial fan D05R-B (UX) Quạt hướng trục DC NidecVietnam
226 Small-size and precision motors DC axial fan D05X (EX) Quạt hướng trục DC NidecVietnam
227 Small-size and precision motors DC axial fan D06A(K) Quạt hướng trục DC NidecVietnam
228 Small-size and precision motors DC axial fan D06K Quạt hướng trục DC NidecVietnam
229 Small-size and precision motors DC axial fan D06X Quạt hướng trục DC NidecVietnam
230 Small-size and precision motors DC axial fan D07A Quạt hướng trục DC NidecVietnam
231 Small-size and precision motors DC axial fan D07R Quạt hướng trục DC NidecVietnam
232 Small-size and precision motors DC axial fan D08A Quạt hướng trục DC NidecVietnam
233 Small-size and precision motors DC axial fan D08K Quạt hướng trục DC NidecVietnam
234 Small-size and precision motors DC axial fan D09A Quạt hướng trục DC NidecVietnam
235 Small-size and precision motors DC axial fan H60T Quạt hướng trục DC NidecVietnam
236 Small-size and precision motors DC axial fan H92C-A7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
237 Small-size and precision motors DC axial fan M60R-AB Quạt hướng trục DC NidecVietnam
238 Small-size and precision motors DC axial fan R40W-E9 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
239 Small-size and precision motors DC axial fan R80Y Quạt hướng trục DC NidecVietnam
240 Small-size and precision motors DC axial fan T10T M5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
241 Small-size and precision motors DC axial fan T12E-M7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
242 Small-size and precision motors DC axial fan T70T-A9 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
243 Small-size and precision motors DC axial fan T80T-A7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
244 Small-size and precision motors DC axial fan T92C-A7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
245 Small-size and precision motors DC axial fan T92T-A7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
246 Small-size and precision motors DC axial fan U12E-D3 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
247 Small-size and precision motors DC axial fan U30X-Z5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
248 Small-size and precision motors DC axial fan U35G-A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
249 Small-size and precision motors DC axial fan U40G-B-A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
250 Small-size and precision motors DC axial fan U40G-M-A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
251 Small-size and precision motors DC axial fan U40S A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
252 Small-size and precision motors DC axial fan U40X-Z7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
253 Small-size and precision motors DC axial fan U60R Quạt hướng trục DC NidecVietnam
254 Small-size and precision motors DC axial fan U60T Quạt hướng trục DC NidecVietnam
255 Small-size and precision motors DC axial fan U70R-CB Quạt hướng trục DC NidecVietnam
256 Small-size and precision motors DC axial fan U80R-AB Quạt hướng trục DC NidecVietnam
257 Small-size and precision motors DC axial fan U80T-AA7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
258 Small-size and precision motors DC axial fan U80T-C7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
259 Small-size and precision motors DC axial fan V12C-M3 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
260 Small-size and precision motors DC axial fan V12E-B5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
261 Small-size and precision motors DC axial fan V40S-E5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
262 Small-size and precision motors DC axial fan V40W-A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
263 Small-size and precision motors DC axial fan V60E-M3 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
264 Small-size and precision motors DC axial fan V60E-D3 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
265 Small-size and precision motors DC axial fan V80E-A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
266 Small-size and precision motors DC axial fan V80E E5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
267 Small-size and precision motors DC axial fan V80E-NB5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
268 Small-size and precision motors DC axial fan V80E-A5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
269 Small-size and precision motors DC axial fan V80E-E5 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
270 Small-size and precision motors DC axial fan V80T-B3 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
271 Small-size and precision motors DC axial fan V92E-A7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
272 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC12Z4 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
273 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC12Z4F Quạt hướng trục DC NidecVietnam
274 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC12Z4FS Quạt hướng trục DC NidecVietnam
275 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC12Z4P Quạt hướng trục DC NidecVietnam
276 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC12Z4Q Quạt hướng trục DC NidecVietnam
277 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC12Z4S Quạt hướng trục DC NidecVietnam
278 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24B4 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
279 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24B4S Quạt hướng trục DC NidecVietnam
280 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24D4 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
281 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24D4S Quạt hướng trục DC NidecVietnam
282 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24H4 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
283 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24H4P Quạt hướng trục DC NidecVietnam
284 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24H4S Quạt hướng trục DC NidecVietnam
285 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24S7 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
286 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24S7F Quạt hướng trục DC NidecVietnam
287 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24S7S Quạt hướng trục DC NidecVietnam
288 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24Z4 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
289 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24Z4P Quạt hướng trục DC NidecVietnam
290 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24Z4S Quạt hướng trục DC NidecVietnam
291 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC24Z4SQ Quạt hướng trục DC NidecVietnam
292 Small-size and precision motors DC axial fan TUDC48H4 Quạt hướng trục DC NidecVietnam
293 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D05F-B (EX) Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
294 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D05F Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
295 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D06F-B1 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
296 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D06F-B2 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
297 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D06F-B3 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
298 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D06F-B Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
299 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D06F Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
300 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D07F-B1 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
301 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D09F-B(CX) Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
302 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D09F-S (EX) Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
303 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D10F-B4 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
304 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) D12F-B Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
305 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) G10D Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
306 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) G12C Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
307 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) G60T-ZZ Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
308 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) G76B Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
309 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) G80S Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
310 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E0515H12B7APA01 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
311 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1033L12BFZP-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
312 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1033L24BBAZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
313 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1033L24BCAZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
314 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1232L12B5AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
315 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1232L12B7AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
316 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1232L12B9AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
317 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1232L24B5AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
318 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1232L24B7AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
319 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1232L24B9AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
320 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1331K12B5AP-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
321 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1331K12B5AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
322 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1331K12B5AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
323 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1331K24B6AP-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
324 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1331K24B7AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
325 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1331K24B9AS-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
326 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H12B5AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
327 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H12B7AS-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
328 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H12B7AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
329 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H24B5AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
330 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H24B7AP-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
331 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H24B7AS-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
332 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E1540H24B7AZ-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
333 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E2271Z24B5YP-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
334 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) E2271Z48B7ZP-00 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
335 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) MBDC12B4 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
336 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) MBDC12H4 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
337 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) MBDC12Z4 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
338 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) MBDC24B4 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
339 Small-size and precision motors Blower(Centrifugal fan) MBDC24Z4 Quạt gió (Quạt ly tâm) NidecVietnam
340 Precision molding components External use 4N321 NidecVietnam
341 Precision molding components External use 4N337 NidecVietnam
342 Precision molding components External use 4N347 NidecVietnam
343 Precision molding components External use 4N352 NidecVietnam
344 Precision molding components Wafer transfer robot (main unit) SR8220 NidecVietnam
345 Precision molding components Wafer transfer robot (main unit) SR8230 NidecVietnam
346 Precision molding components Wafer transfer robot (main unit) SR8240 NidecVietnam
347 Precision molding components Wafer transfer robot (main unit) SR8241 NidecVietnam
348 Precision molding components Wafer transfer robot (main unit) SR8250 NidecVietnam
349 Precision molding components Wafer transfer robot (main unit) SR8608 NidecVietnam
350 Factory automation (FA) equipment Laser marker NCPL-CLM-20 Thiết bị đánh dấu laser NidecVietnam
351 Factory automation (FA) equipment Laser marker NCPL-CLM-50 Thiết bị đánh dấu laser NidecVietnam
352 Factory automation (FA) equipment Laser marker CLS-X Thiết bị đánh dấu laser NidecVietnam
353 Factory automation (FA) equipment Laser marker UM-1C Thiết bị đánh dấu laser NidecVietnam
354 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR8651 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
355 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR8652 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
356 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR8653 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
357 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR8665 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
358 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR8670 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
359 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR9142/SR9152 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
360 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR9143/SR9153 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
361 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR9181H/SR9171H/SR9191H Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
362 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR3182E/SR9172E/SR9192E Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
363 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR9182H/SR9172H/SR9192H Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
364 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR3183H/SR9173/SR9193 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
365 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR958/SR957/SR959 Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
366 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR99H/(S)xx/SR99G(R)xx/SR99J(T)xx Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
367 Factory automation (FA) equipment Liquid crystal glass transfer robot (main unit) SR99L/SR99K/SR99M Robot chuyển thủy tinh tinh thể lỏng (thiết bị chính) NidecVietnam
368 Factory automation (FA) equipment Card dispenser MST3Q8-3A 3530 Máy rút thẻ NidecVietnam
369 Factory automation (FA) equipment Card dispenser MST3Q8-3A 3551 Máy rút thẻ NidecVietnam
370 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SCT0MO-0130 Máy rút thẻ NidecVietnam
371 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SCT3Q8-3A0241 Máy rút thẻ NidecVietnam
372 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SCT3Q8-3A1241 Máy rút thẻ NidecVietnam
373 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SCT3Q8-3A3740 Máy rút thẻ NidecVietnam
374 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SCT3Q8-3A3740 Máy rút thẻ NidecVietnam
375 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SCT3Q8-3R1171 Máy rút thẻ NidecVietnam
376 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SHT300-0130 Máy rút thẻ NidecVietnam
377 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SHT310-0341 Máy rút thẻ NidecVietnam
378 Factory automation (FA) equipment Card dispenser SHT610-0730 Máy rút thẻ NidecVietnam
379 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM0A0-0131 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
380 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM300-3R0775 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
381 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM300-3R1182 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
382 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM300-3R1372 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
383 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM330-3R1270 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
384 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM330-3R1290PC/SC Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
385 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM330-3R1395 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
386 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM330-3R9176 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
387 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM333-3R1170 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
388 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM350-3R1270 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
389 Factory automation (FA) equipment Manual card reader ICM370-3R1896 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
390 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM12-1R5030 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
391 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM158-1R0241 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
392 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM20-2R5030 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
393 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM252-2R1191 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
394 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM260-2R0381 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
395 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM30-3R5030 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
396 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM300-3R1181 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
397 Factory automation (FA) equipment Manual card reader MCM330-3R1595 Đầu đọc thẻ thủ công NidecVietnam
398 Motor-related products Power conversion system PCS ES1000 Hệ thống chuyển đổi điện năng NidecVietnam
399 Motor-related products Power conversion system PCS ES690 Hệ thống chuyển đổi điện năng NidecVietnam
400 Motor-related products Battery Energy Storage Systems ES1000 Hệ thống lưu trữ năng lượng pin NidecVietnam
401 Motor-related products Battery Energy Storage Systems ES690 Hệ thống lưu trữ năng lượng pin NidecVietnam
402 Refrigerator units Motor drive units Refrigerant valve NSCE Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
403 Refrigerator units Motor drive units Refrigerant valve NTGZ Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
404 Refrigerator units Motor drive units Refrigerant valve NTPV Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
405 Refrigerator units Motor drive units Ice maker unit NTGM Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
406 Refrigerator units Motor drive units Ice maker unit NTGZ Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
407 Refrigerator units Motor drive units Ice maker unit NTPV Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
408 Refrigerator units Motor drive units Damper NSBC Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
409 Refrigerator units Motor drive units Damper NSBD Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
410 Refrigerator units Motor drive units Damper NTBE Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
411 Refrigerator units Motor drive units Drain valve drive unit NTCT Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
412 Refrigerator units Motor drive units Drain valve drive unit NTCU Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
413 Refrigerator units Motor drive units Drain valve drive unit NTCU With Bracket Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
414 Refrigerator units Motor drive units Drain valve drive unit NTCV Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
415 Refrigerator units Motor drive units Drain valve drive unit NTVB Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
416 Refrigerator units Motor drive units Lid lock unit NTCW Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
417 Refrigerator units Motor drive units Lid lock unit CNTY Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
418 Toilet & bidet units Flow valve drive MSCRB Ổ van dòng chảy NidecVietnam
419 Toilet & bidet units Flow valve drive NTMT/NTMJ Ổ van dòng chảy NidecVietnam
420 Toilet & bidet units Flow valve drive NTTF Ổ van dòng chảy NidecVietnam
421 Toilet & bidet units Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper MSCRB Thiết bị truyền động động cơ NidecVietnam
422 Toilet & bidet units Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper NSAE Thiết bị truyền động động cơ Nidec Avtron Vietnam
423 Toilet & bidet units Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper NTMT/NTMJ Thiết bị truyền động động cơ Nidec Avtron Vietnam
424 Toilet & bidet units Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper NTPS Thiết bị truyền động động cơ Nidec Avtron Vietnam
425 Toilet & bidet units Motor drive units Toilet seat open/close oil dumper NTTF Thiết bị truyền động động cơ Nidec Avtron Vietnam
426 Pump unit Water supply unit NTGM Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
427 Pump unit Water supply unit NTHD Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
428 Pump unit Water supply unit NTHE Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
429 Pump unit Water supply unit NTWC Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
430 Pump unit Water supply unit NTWF Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
431 Pump unit Water supply unit NTWF/NTWG Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
432 Pump unit Water supply unit NTWG Nguồn cấp nước Nidec Avtron Vietnam
433 Pump unit Circulation pump NTGM Bơm tuần hoàn Nidec Avtron Vietnam
434 Pump unit Circulation pump NTHD Bơm tuần hoàn Nidec Avtron Vietnam
435 Pump unit Circulation pump NTHE Bơm tuần hoàn Nidec Avtron Vietnam
436 Pump unit Circulation pump NTWC Bơm tuần hoàn Nidec Avtron Vietnam
437 Pump unit Circulation pump NTWF Bơm tuần hoàn Nidec Avtron Vietnam
438 Pump unit Circulation pump NTWG Bơm tuần hoàn Nidec Avtron Vietnam

ANS Vietnam là đại lý chính thức của  Nidec Avtron Vietnam

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – Một số dòng sản phẩm chúng tôi có hàng sẵn kho 

Báo giá nhanh – Hàng chính hãng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 – Giao nhanh 24h.

Xem thêm sản phẩm Nidec Avtron Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.