Đại lý Gefran Vietnam, Gefran Vietnam,GTS-15/24-D-0

Đại lý Gefran Vietnam, Gefran Vietnam,GTS-15/24-D-0

F000116 GTS-15/24-D-0 15A-230Vac (15A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000117 GTS-15/48-D-0 15A-480Vac (15A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061582 GTS-15/60-D-0 15A-600Vac (15A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
25 Ampere
F000120 GTS-25/24-D-0 25A-230Vac (25A a 40°C; voltage range  24…280Vac)
F000121 GTS-25/48-D-0 25A-480Vac (25A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061583 GTS-25/60-D-0 25A-600Vac (25A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
40 Ampere
F000124 GTS-40/24-D-0 40A-230Vac (40A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000125 GTS-40/48-D-0 40A-480Vac (40A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061584 GTS-40/60-D-0 40A-600Vac (40A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
50 Ampere
F023535 GTS-50/24-D-0 50A-230Vac (50A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000127 GTS-50/48-D-0 50A-480Vac (50A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061342 GTS-50/60-D-0 50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
60 Ampere
F023536 GTS-60/24-D-0 60A-230Vac (60A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000129 GTS-60/48-D-0 60A-480Vac (60A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061587 GTS-60/60-D-0 60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
75 Ampere
F023537 GTS-75/24-D-0 75A-230Vac (75A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F023538 GTS-75/48-D-0 75A-480Vac (75A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061589 GTS-75/60-D-0 75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
90 Ampere
F023539 GTS-90/24-D-0 90A-230Vac (90A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F000131 GTS-90/48-D-0 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061592 GTS-90/60-D-0 90A-600Vac (90A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
120 Ampere
F023540 GTS-120/24-D-0 VEN91 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 115Vac
F023541 GTS-120/24-D-0  VEN90 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 230Vac
F023542 GTS-120/24-D-0  VEN92   (*) 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 24Vdc
F000133 GTS-120/48-D-0 VEN91 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 115Vac
F000135 GTS-120/48-D-0  VEN90 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p. s. 230Vac
F022825 GTS-120/48-D-0  VEN92   (*) 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 24Vdc
F061620 GTS-120/60-D-0 VEN91 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac
F061622 GTS-120/60-D-0  VEN90 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac
15 Ampere
F061593 GTS-15/24-A-0 15A-230Vac (15A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F060683 GTS-15/48-A-0 15A-480Vac (15A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061595 GTS-15/60-A-0 15A-600Vac (15A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
25 Ampere
F061596 GTS-25/24-A-0 25A-230Vac (25A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F061336 GTS-25/48-A-0 25A-480Vac (25A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061343 GTS-25/60-A-0 25A-600Vac (25A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
40 Ampere
F061599 GTS-40/24-A-0 40A-230Vac (40A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F060684 GTS-40/48-A-0 40A-480Vac (40A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F060685 GTS-40/60-A-0 40A-600Vac (40A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
50 Ampere
F061602 GTS-50/24-A-0 50A-230Vac (50A a 40°C; voltage  range 24…280Vac)
F060686 GTS-50/48-A-0 50A-480Vac (50A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F060687 GTS-50/60-A-0 50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
F061605 GTS-50/60-A-1 50A-600Vac (50A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure alarm with isolated contact  ( NO )
60 Ampere
F061606 GTS-60/24-A-0 60A-230Vac (60A a 40°C;voltage  range 24…280Vac)
F061337 GTS-60/48-A-0 60A-480Vac (60A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061344 GTS-60/60-A-0 60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
F061609 GTS-60/60-A-1 60A-600Vac (60A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
75 Ampere
F061610 GTS-75/24-A-0 75A-230Vac (75A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F061338 GTS-75/48-A-0 75A-480Vac (75A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F061612 GTS-75/60-A-0 75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac)
F061613 GTS-75/60-A-1 75A-600Vac (75A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
90 Ampere
F061614 GTS-90/24-A-0 90A-230Vac (90A a 40°C; voltage range 24…280Vac)
F061339 GTS-90/48-A-0 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24…530Vac)
F066271 GTS-90/48-A-1 90A-480Vac (90A a 40°C; voltage range 24…530Vac); total load failure  alarm with isolated contact  ( NO )
F061616 GTS-90/60-A-0 90A-600Vac (90A a 40°C;voltage  range 24…660Vac)
F061617 GTS-90/60-A-1 90A-600Vac (90A a 40°C; voltage range 24…660Vac); total load failure alarm with isolated contact  ( NO )
120 Ampere
F061618 GTS-120/24-A-0 VEN91 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 115Vac
F061619 GTS-120/24-A-0  VEN90 120A-230Vac (120A a 40°C; voltage range 24…280Vac); fan p.s. 230Vac
F061341 GTS-120/48-A-0 VEN91 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 115Vac
F061340 GTS-120/48-A-0  VEN90 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 230Vac
F069321 GTS-120/48-A-1-VEN90 120A-480Vac (120A a 40°C; voltage range 24…530Vac); fan p.s. 230Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)
F061626 GTS-120/60-A-0 VEN91 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac
F061627 GTS-120/60-A-1 VEN91 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 115Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)
F061628 GTS-120/60-A-0  VEN90 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac
F061629 GTS-120/60-A-1 VEN90 120A-600Vac (120A a 40°C; voltage range 24…660Vac); fan p.s. 230Vac; total load failure  alarm with isolated contact (NO)

Xem thêm sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *